Communication with the general population is challenging in rural areas like Fond-des-Blancs. There's no local newspaper, and many locals don't have access to email and social media. With coronavirus, gathering in large crowds for an event isn't an option, and is generally more expensive anyways. The limited reach and feasibility of these communication channels makes the local radio station essential for connecting with and informing the community. That's why ADF has been investing in the local radio station's proper functioning, and recently, with becoming available on Facebook Live. With our support, locals can be more informed about Fond-des-Blancs happenings as well as anybody anywhere in the world.
Kominikasyon avèk popilasyon jeneral la difisil nan zòn riral tankou Fondèblan. Pa gen okenn jounal lokal, epi anpil moun nan zòn lan pa gen aksè ak imèl oswa sit medya sosyal yo. Avèk kowonaviris, rasanble nan gwo foul pou yon evènman pa yon opsyon, epi jeneralman li pi chè tou. Limit ki genyen ak chèn komikasyon ki sot site yo fè estasyon radyo lokal la esansyèl pou konekte e enfòme kominote a. Se poutèt sa ADF deja envesti nan bon fonksyònman Radyo Revelasyon, epi dènyèman, nou te ede l vin disponib sou Facebook Live. Avèk sipò ADF, moun Fondèblan ka pi byen enfòme sou sa k ap pase nan zòn lan, epi kounya, nenpòt moun nenpòt kote nan mond lan tou.


#Ayiti #Haiti #FondDesBlancs #Yeamhaiti #LakaySeLakay #InspireChange #Sansibilizasyon  #LaveMenW #LaveMenOu #KOVID19 #COVID19 #BareKowona #NouKapab #ADF #RadioRevelation