EN

Domaj Wout Chacha
Geospatial data collection is vital to the success of all disaster management phases, from mitigation and preparedness to response and recovery. Without information on impacted areas, there is little chance of responding effectively.
To improve how Fond-des-Blancs can manage natural disasters, ADF is developing an emergency management system in cooperation with the local government. As part of this development, ADF did a quick and high-level road damage assessment after Tropical Storm Laura. This picture is one of several other road damage points that we discovered and geolocated. This type of data will increase ADF's ability to prepare for and respond to future natural disasters. Moving forward, we will have historical data about vulnerable areas and a field-tested response workflow. We're confident that in time we will create a system that helps safeguard the people of Fond-des-Blancs from natural disasters and ensures that those who need help receive it.KR

Fulcrum Web App UI
Koleksyon done jeospasyal enpòtan anpil pou siksè tout faz jesyon dezas, soti nan mitigasyon ak preparasyon rive nan repons ak rekiperasyon. San enfòmasyon sou zòn ki afekte yo, pa gen anpil chans pou reponn byen ak desas yo.
Pou amelyore jan Fond-des-Blancs ka jere dezas, ADF ap devlope yon sistèm jesyon ijans an kolaborasyon avèk gouvènman lokal la. Kòm yon pati nan devlopman sa a, ADF te fè yon evalyasyon domaj wout rapid apre Tanpèt Twopikal Laura. Foto sa a se youn nan plizyè lòt pwen domaj wout ke nou dekouvri epi jeyolokalize. Kalite done sa yo ap ogmante kapasite ADF pou prepare epi reponn ak dezas natirèl a lavni. Paske n ap fè travay sa yo, nou pral gen done istorik sou zòn vilnerab yo ki ap sèvi pou enfòme efò prevansyon yo epi n ap gen yon sistèm repons ki teste. Nou gen konfyans ke n ap rive kreye yon sistèm ki ap ede nan pwoteje  moun Fond-des-Blancs lè gen dezas natirèl e ki ap asire ke moun ki bezwen sipò resevwa l.

Interactive Web Map Link: https://bit.ly/2EQWiHu
CSV Download Link: https://bit.ly/3jGwPPP
GEOJSON Download Link: https://bit.ly/3bkpBy1
JSON Download Link: https://bit.ly/3hYvSlq
KML Download Link: https://bit.ly/2Z09HE4

#disasterpreparedness #disasterrecovery #disasterresponse #emergencypreparedness #hurricanelaura #nonprofit #data #datacapture #datacentric #datacollection #futureready #geospatial #gis #gps #map #mapping #maps #spatial #ayiti #haiti #ayiticheri #fonddesblancs #fondeblan