Entwodiksyon

Vizyon nou se pou mennen yon transfomasyon sosyo-ekonomik ki fè Fond-des-Blancs yon kominote ki atiran a yon nivo entènasyonal kote ke natif natal li ka byen viv. Misyon nou se pou ranfòse òganizasyon lokal yo epi kowòdone travay yo nan direksyon yon vizyon pataje de yon kominote otonòm ki ekonomikman konpetitif.
Nan piblikasyon sa n ap bay detay sou travay ADF fè pou ranfòse kapasite òganizasyon lokal yo.
Fomasyon Excel

1. Rechèch/Koleksyon Done

Pou jwenn solisyon ki ka kreye chanjman transfòmatif ak dirab, fòk ou konprann konpleksite pwoblèm yo. Ou pa ka jwenn konpreyansyon sa yo san w pa fè rechèch epi kolekte done. Done nou kolekte yo ap kontribiye nan transfòmasyon sosyo ekonomik Fond des Blancs pa rapo ak sipo ke l ap bay nan etabli solisyon ki lokalman okouran, sistemik, ak dirab.

2. Sèvis Manm/Devlopman Òganizasyonèl

Nou bay sipò teknik, finans, biwotik, lojistik ak pwokirasyon, ak an-nati/an-espès (materyèl, ekipman, ak aparèy) ansanm ak fòmasyon a òganizasyon sivik lokal yo.

Sipò Teknik

Fom prensipal ke sipò teknik lan pran se fè rechèch ak mete enfòmasyon ak done disponib pou òganizasyon ka pran pi bon desizyon e pou plan k ap kreye ka pi byen enfòme. Anplis, nou vole drone pou òganizasyon pou fè yo jwenn foto pou maketin oswa pou fè yo jwenn enfomasyon katografik/jeyografik.
Lekol St Francois

Finans

Pou kèk aktivite ak pwojè, nou direkteman finanse òganizasyon yo. Pou ane 2020 an nou deja fe sa pou onz òganizasyon.

Biwotik

Sipò biwotik la mete odinatè ak entènèt disponib pou òganizasyon yo. Manm òganizasyon yo selman vin nan biwo ADF la epi nou mete yon odinate disponib pou yo (ki dedye pou sa) ki gen entènèt.

Fòmasyon

Pou ede òganizasyon rive fe plis travay e travay nan yon manyè pi efikas, nou fè fòmasyon sou alfabetizasyon enfòmatik, koleksyon done, ak jesyon òganizasyon pou yo.
(Imaj anlè a se yon fomasyon sou Excel ki t ap fèt)

3. Planifikasyon, Kowòdinasyon, E Kolaborasyon ak Rezotaj

Planifikasyon

Nou ede nan kreyasyon plan devlopman a nivo lokal ak kominal pou ede gide travay òganizasyon yo. Pwosesis la genyen ladan l chache jwenn dezi, bezwen, ak lide popilasyon an ansanm ak opinyon yo sou pwopozisyon ki prezante pa enstitisyon devlopman lokal yo.

Kowòdinasyon

Nou bay enfòmasyon sou ki gwoup ki ap fè ki sa, ki lè, ak ki kote ansanm ak done sosyoekonomik ak done sistèm enfòmasyon jeyografik (SEJ/GIS) bay enstitisyon devlopman lokal e entènasyonal.

Kolaborasyon ak Rezotaj

Nou kreye opòtinite pou lidè òganizasyon nan kominote a rankontre pou yo ka fòme relasyon òganizasyonèl, dekouvri ak kreye opòtinite, epi pou pataje enfòmasyon ak ide.